Buy Property In Israel

BPII הוא אתר נדל"ן מצליח, הפונה אל הקהל הבינלאומי ומאפשר צפייה והתעניינות בנכסים בישראל.
האתר מכיל מנוע חיפוש נכסים מתקדם הקיימים במאגר נתונים מקומי של האתר.
האתר מכיל מערכת ניהול המאפשרת לנהל את הנכסים המוצעים ואת יצירות הקשר לרכישה/השכרת נכס.
בנוסף, האתר מכיל מערכת סגורה לסוכנים אשר יכולים בעצמם לנהל את הנכסים שלהם דרך האתר עצמו.

לצפייה באתר: http://www.buypropertyinisrael.com